LITERATURA 
 

BÖHME, H. W. et al. 1992, Das Reich der Salier 1024–1125. – Sigmaringen.
BOŽIČ, D. 1987, Zapadna grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5,  855–897, Sarajevo.
BREGANT, T. 1954, Arheološka podoba Mengša. Staroslovanska doba. – V: Mengeški zbornik 1 (1154–1954), 17–19, Mengeš.
BRODAR, M. 1955, Poskusno izkopavanje v Mokriški jami. – Arheološki vestnik 6, 204–226.
BRODAR, M. in F. OSOLE 1979, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Sloveniji. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 1, 159–194, Sarajevo.
Bronasta doba na Slovenskem 1987. – Ljubljana.
BUDJA, M. 1993, Mlajša kamena doba. – V: Enciklopedija Slovenije 7, 183–184, Ljubljana.
CEVC, T. 1998, Redko arheološko odkritje na Homcu (394 m). – Vaščan; krajevno glasilo vasi Homec, Nožice in Preserje 2/6, 9–16.
CURK MIKL, I. 1987, Rimska lončena posoda na Slovenskem. – Ljubljana.
DESCHMANN, K. 1888, Führer durch Krainische Landesmuseum Rudolfinum in Laibach, 104.
DULAR, J. 1993, Začetki železnodobne poselitve v Sloveniji. – Arheološki vestnik 44, 101–112. 
GABROVEC, S. 1954, Arheološka podoba Mengša. Prazgodovinska doba. – V: Mengeški zbornik 1(1154–1954), 7–13, Mengeš.
GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134.
GABROVEC, S. 1966a, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji. – Arheološki vestnik 17, 175–242.
GABROVEC, S. 1966b, Latensko obdobje na Gorenjskem. – Arheološki vestnik 17, 243–270.
GABROVEC, S. 1973 (1975), Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji. – Arheološki vestnik 24, 338–385. 
GABROVEC, S. 1975a, Domžale, Ihan – V: Arheološka najdišča Slovenije, 178.
GABROVEC, S. 1975b, Brdo pri Lukovici, Gradišče pri Lukovici. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 192.
GABROVEC, S. 1975c, Mengeš. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 193.
GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 4, 19-96, Sarajevo.
GABROVEC, S. 1987a, Dolenjska grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 25–119, Sarajevo.
GABROVEC, S. 1987b, Svetolucijska grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 120–150, Sarajevo. 
GABROVEC, S. 1987c, Notanjska grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 151–177, Sarajevo.
GABROVEC, S. 1987d, Ljubljanska grupa. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 178–181, Sarajevo.
GAMS, I. 1996, Geografske značilnosti Slovenije. – Ljubljana.
GESTRIN, F. 1979, Obdobje fevdalizma na ozemlju Domžalske občine v luči zemljiškega gospostva Jablje. – V: Zbornik Občine Domžale, 23-59, Domžale.
GREIF, T. 1995, Obsidian v neolitiku na območju med centralnim Balkanom in vzhodno jadransko obalo. – Balcanica 26.
GUŠTIN, M. 1993, Mlajša železna doba. – V: Enciklopedija Slovenije 7, 184–186, Ljubljana.
HOFFILER, V. in B. SARIA 1938, Antike Inschriften aus Jugoslavien I. Noricum und Pannonia superior. – Zagreb.
JOSIPOVIČ, D. 1989, Paleolitska in mezolitska najdišča na prostem v Sloveniji. – Zgodovinski časopis 43, 17–24.
JOSIPOVIČ, D. in T. KAJFEŽ 1997, Arheološko sondiranje na področju predvidene nove športne dvorane. – V: Mengšan 45, 21-22.
Kolokvij Bronasta doba v Sloveniji 1988-1998. – Arheološki vestnik 39-40, 111-528.
KOROŠEC, P. 1979, Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov. – Dela 1. razr. SAZU 22.
KOROŠEC, P. 1994, Kulturno vrednotenje najdb z grobišča v Köttlachu pri Gloggnitzu. – Ljubljana.
Krajevni leksikon Dravske banovine 1937. – Ljubljana.
KNEZ, T. 1992, Novo mesto II. Keltsko-rimsko grobišče. – Carniola archaeologica 2.
KOS, D. 1994, Med gradom in mestom. – Zbirka ZRC 1, Ljubljana.
KOS, P. 1977, Keltski novci Slovenije. – Situla 18.
KRIŽ, B. 1997, Kapiteljska njiva. – Novo mesto.
LEBEN, F. 1975, Babja jama. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 178. 
MÜLLNER, A. 1879. Emona. Archaeologische Studien aus Krain. – Laibach.
MÜLLNER, A. 1898, Prähistrorische Stahl von Mannsburg. – Argo 6, 56.
MÜLLNER, A. 1909, Gammling und Mannsburg. – Geschichte des Eisens in Krain, Görz und Istrien von der Urzeit bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, 56–58, Dunaj, Leipzig.
NABERGOJ, T. 1992, Pismo brez pisave. O arheologiji, ključih in arhetipih. – Kronika 40, 59-66.
OSOLE, F. 1969, Babja jama pri Gorjušah nad Dolom. – Varstvo spomenikov 12, 80.
OSOLE, F. 1975a, Mokriška jama. – V:  Arheološka najdišča Slovenije, 184–185.
OSOLE, F. 1975a, Nevlje. – V:  Arheološka najdišča Slovenije, 184.
OSOLE, F. 1989, Paleolitska zapuščina v Babji jami. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 17, 25–41.
OTOREPEC, B. 1954, Iz preteklosti Mengša. – Mengeški zbornik 1 (1154–1954), 21-54.
PAVLIN, P. in J. ŽELEZNIKAR 1998, Izsledki arheološkega sondiranja na Gobavici. – V:  Mengšan 53, 28-29.
PELOI, D. 1996/1997, Le asce-martello in pietra levigata. Proposta di lettura analitica ed esempi applicativi a contesti del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia. – Tesi di laurea in preistoria e protostoria, Universita degli Studi di Trieste, (neobjavljeno).
PLESNIČAR GEC, L. 1972, Severno emonsko grobišče. – Katalogi in monografije 8.
POHAR, V. in D. JOSIPOVIČ 1992, Nakit iz paleolitskih in mezolitskih najdišč Slovenije. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 20, 7–13.
RADINJA, D. et al. 1976, Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati. – Geografski zbornik 15, 7-158.
RAMOVŠ, A. 1993, Geološke razmere. – V:  Mengeš in Trzin skozi čas, 15–18, Mengeš, Trzin.
RIC – Roman Imperial Coinage 1926– . – London.
RRC 1974, – Roman Republican Coinage.  – London, New York.
RUTAR, S. 1894, Mittheilungen der K.K. Centralcommission zur Erforschun und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 20. 184.
RUTTKAY, E. 1996, Zur Chronologie der Kanzianiberg-Lasinja-Gruppe. – Archaologie Osterreichs 7, 43–48.
SAGADIN, M. 1979, Veliki Mengeš. – Varstvo spomenikov 22, 271–272.
SAGADIN, M. 1984, Mengeš. – Varstvo spomenikov 26, 237.
SAGADIN, M. 1986a, Mengeš–rimsko naselje. – Arheološki pregled 26,105–106.
SAGADIN, M. 1986b, Mengeš. – Varstvo spomenikov 28, 269.
SAGADIN, M. 1987, Mengeš. – Varstvo spomenikov 29, 259.
SAGADIN, M. 1989a, Mengeš (Pri Ljubljani). – Lihnid 7, 221-236.
SAGADIN, M. 1989b, Mengeš. – Varstvo spomenikov 31, 227–228.
SAGADIN, M. 1989c, Mengeš–Gobavica. – Varstvo spomenikov 31, 228–230.
SAGADIN, M. 1989d, Mengeš–Pristava. – Varstvo spomenikov 31, 229–230.
SAGADIN, M. 1989e, Mengeš–Pot Rašiške čete 4. – Varstvo spomenikov 31, 230.
SAGADIN, M. 1990, Žeje pri Komendi. – Varstvo spomenikov 32, 187.
SAGADIN, M. 1993, Mengeš. – V: Enciklopedija Slovenije 7, 68.
SAGADIN, M. 1995, Mengeš v antiki. –  Arheološki vestnik 46, 217–245.
SAGADIN, M. 1997, Mengeš–osnovna šola. – Varstvo spomenikov 36,172–173.
STARE, V. 1975, Komenda, Žeje pri Komendi – V:  Arheološka najdišča Slovenije, 185.
STELE, F. 1929, Politični okraj Kamnik. Topografski opis. – Ljubljana.
STRAŽAR, S. 1993, Mengeš in Trzin skozi čas. – Mengeš, Trzin.
SVOLJŠAK, D. in T. KNIFIC 1976, Vipavska dolina. Zgodnjesrednjeveška najdišča. – Situla 17.
ŠAŠEL, J. 1954, Arheološka podoba Mengša. Rimska doba. – V: Mengeški zbornik 1 (1154–1954), 13–17, Mengeš.
ŠAŠEL, J. 1975a, Rimske ceste v Sloveniji. – Arheološka najdišča Slovenije, 74–88.
ŠAŠEL, J. 1975b, Črnuče. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 176.
ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe. – V: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 1. – Katalogi in monografije 29, 29–127.
ŠMID, W. 1908, Altslovenische Gräber Krains. – Carniola 1, 17–44.
TERŽAN, B. 1983, Das Pohorje–ein vorgeschichtliches Erzrevier? – Arheološki vestnik 34, 51–84.
TERŽAN, B. 1987, Bakrena doba. –  V: Enciklopedija Slovenije 1, 171–173, Ljubljana.
TURK, P. 1997, Das Depot eines Bronzegießers aus Slowenien – Opfer oder Materiallager? – Gaben an die Götter – Schätze der Bronzezeit Europas. – Bestandskataloge 4, 49–52.
VALIČ, A. 1970–1971, Šmartno pri Cerkljah na Gorenjskem. Poznoantične in zgodnjesrednjeveške najdbe. – Arheološki vestnik 21–22, 275-287.
VELUŠČEK, A. in T. GREIF, 1998, Talilnik in livarski kalup z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju. – Arheološki vestnik 49, 31-53.
VUGA, D., 1975, La scoperte del primo medioevo a Mengeš. – Balcanoslavica 4, 33–49.
ZUPANČIČ, M. 1975, Krtina. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 178.
ZUPANČIČ, M. 1979, Arheološki najdišči Trojane in Mengeš. – V: Zbornik Občine Domžale, 15–22, Domžale.